Bygglov - Vi hjälper dig med dina bygglovshandlingar | DOFAB
HemTjänsterBygglov

Bygglov

Om du behöver bygglov eller inte beror på typ av fastighet, placering och vad du vill göra. Ibland är möjligheten till ändringar minimala och ibland räcker det med en bygganmälan.

Vi har under många år hjälpt kunder med bygglovshandlingar. Vi går igenom din fastighets förutsättningar, bokar möte med stadsantikvarie och stadsarkitekt och tillsammans arbetar vi fram bästa lösningen för alla.

Vill du ha hjälp med ditt bygglov? Du är varmt välkommen att kontakta oss!

Fakta om bygglov

Ett bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad eller en anläggning. Bygglov regleras i plan- och bygglagen (PBL). Varje kommun ska enligt denna lag ha en nämnd som hanterar frågor om bygglov. Denna nämnd kallas oftast byggnadsnämnd.

Enbart bygglov är inte tillräckligt för att bygga. Innan byggnadsarbetena sätts igång måste byggherren ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden, detta är ofta integrerat i bygglovet men glöm inte att kontrollera detta. Om det gäller större arbeten kallar byggnadsnämnden till tekniskt samråd för att besluta bland annat om hur kontrollen av bygget skall ordnas.

Byggherren måste också ha tillgång till marken, och kan behöva tillstånd enligt annan lagstiftning, till exempel miljöbalkens regler om strandskydd eller enligt väglagen. Inte att glömma är även tillstånd för ställningsbyggnationer och arbete på allmän väg.

Åtgärden skall påbörjas inom två år, för annars gäller inte lovet längre. Bygget skall också vara färdigt senast fem år från dagen för lovbeslutet.

Vill du ha hjälp med ditt bygglov? Du är varmt välkommen att kontakta oss!